(06247) 4-10-33
Невелика хмарність

14°C

Торецьк

Невелика хмарність

Документ від 25.01.2019 р. Чинний

  Пов’язані документи

Пов’язані документи відсутні

  Історія документу

Історія відсутня

Публікація документу

Історія відсутня


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

25.01.2019 м. Торецьк
 
Про внесення змін та доповнень до Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 07.08.2018 № 411р “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області”

В зв'язку із завершенням проекту регіонального розвитку «Підвищення якості і доступності надання адміністративних послуг у м. Торецьку шляхом створення центру надання адміністративних послуг” затвердженного розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 372-р, на виконання  підпункту 4 пункту «б» статті 27 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118, частиною 2 статті 4, пунктами 1, 2, 8 частини 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

Внести зміни та доповнення  до  Розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 07.08.2018 № 411р “Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області” виклавши у новій редакції (додається).

Керівник військово-цивільної адміністрації                                                       Я.Д.Руденко

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника ВЦА

м. Торецьк Донецької області

_________  № _____________

 

 

Положення

про Центр надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області

1. Центр надання адміністративних послуг (далі - центр) утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при військово-цивільній адміністрації м. Торецьк Донецької області.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як постійно діючого робочого органу або структурного підрозділу військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області приймається керівником військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області.

3. Центр у своїй діяльності керуєтьсяКонституцієюта законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями керівника військово-цивільної адміністрації    м. Торецьк Донецької області, положенням про центр.

4. До структури Центру входять:

1) відділ організації надання адміністративних послуг;

2) відділ реєстрації речових прав, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

3) сектор реєстрації місця проживання.         

5. Основні завдання центру:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністраторів шляхом їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та безпосередньо  державними реєстраторами.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області.

7. У центрі, за розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

8. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється органом (посадовою особою), що утворив центр, на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

9. Центр повинен бути облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційними стендами із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.

За рішенням органу, що утворив центр, можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку).

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

10. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області або державного реєстратора.

11. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається органом (посадовою особою), що прийняв рішення про утворення центру.

12. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

13. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних»;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

14. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення;

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

15. Керівник центру, який є постійно діючим робочим органом або структурним підрозділом військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області, призначається на посаду та звільняється з посади розпорядженням керівника військово-цивільної адміністрації м. Торецьк Донецької області.

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб`єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції органу (посадовій особі), що утворив центр, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами військово-цивільної адміністрації, підприємствами, установами або організаціями.

18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр. Прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід п’ять днів на тиждень не менш як сім годин на день.

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, відповідно до чинного законодавства.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                         О.П.Андрусенко

Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Торецька Донецької області підготовлене відділом організації надання адміністративних послуг

В.о. начальника відділу

організації надання адміністративних послуг                                        О.В.Онищенко  • logo
  • ВЦА м. Торецьк
    Офіційний веб-сайт

КОНТАКТИ

  • Адреса: 85200, М. ТОРЕЦЬК, ВУЛ. МАЯКОВСЬКОГО, 24А
  • Тел: (06247) 4-10-33
  • Факс: (06247) 4-10-33
  • Email: inbox@toretsk-rada.gov.ua
  •  

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

  • logo