Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

16.06.2016 м. Торецьк №76р
 
Про затвердження Положення та складу тендерного комітету

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII та наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 № 557 «Про затвердження Примірного положення про тендерний комітет», відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

  1. Затвердити Положення про тендерний комітет (додається).
  2. Затвердити склад тендерного комітету (додається).
  3. Координацію роботи за ходом виконання даного розпорядження покласти на відділ економіки та інвестиційного розвитку (Міан), контроль - на першого заступника міського голови Старущенко В.Г.

Секретар міської ради                                                  Ю. М. Євсіков

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 16.06.2016 № 76р

ПОЛОЖЕННЯ

 про тендерний комітет

I. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні, процедурні засади діяльності, права, обов’язки та відповідальність тендерного комітету.

1.2. Замовник - Виконавчий орган Торецької міської ради.

1.3. Тендерний комітет (далі – комітет) –посадові особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.5. Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

ІІ. Засади діяльності тендерного комітету

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються розпорядженням Замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається замовником, та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету.

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.7. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

2.8. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

2.9. Члени комітету мають право:

2.10.Члени комітету зобов'язані:

2.11. Голова комітету:

2.12. Секретар комітету забезпечує:

2.13. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

2.14. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.15. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

Керуючий справами виконкому                                              О.П. Андрусенко

Положення розроблено відділом економіки та інвестиційного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради.

Головний спеціаліст

відділу економіки та інвестиційного розвитку

О.В. Нємкова

Начальник відділу економіки

та інвестиційного розвитку

С.Г. Міан

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 16.06.2016 № 76р

СКЛАД

тендерного комітету

виконавчого органу Торецької міської ради

 

 

Євсіков Юрій Миколайович

-

секретар міської ради

голова тендерного комітету

Члени комітету

Кроленко Людмила Степанівна  

головний бухгалтер

Міан Світлана Геннадіївна   начальник відділу економіки та інвестиційного розвитку
Нємкова Олена Василівна  

головний спеціаліст відділу економіки та інвестиційного розвитку

Руденко Ірина Геннадіївна  

начальник юридичного відділу

Старущенко Валентина Георгіївна

 

перший заступник міського голови

Керуючий справами виконкому                                            О.П. Андрусенко

Склад тендерного комітету підготовлено відділом економіки та інвестиційного розвитку виконавчого органу Торецької міської ради.

Головний спеціаліст

відділу економіки та інвестиційного розвитку

О.В. Нємкова

Начальник відділу економіки

та інвестиційного розвитку

С.Г. Міан