Друкувати


УКРАЇНА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА ТОРЕЦЬК

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КЕРІВНИКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

16.02.2021 м. Торецьк №86р
 
Про внесення змін до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 13.01.2021 № 7р

За результатами доопрацювання пропозицій міської (селищних) рад, задля забезпечення інклюзивності процесу впровадження громадського бюджету Торецької міської територіальної громади, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 4 та частиною 3 статті 6 Закону України «Про військово-цивільні адміністрації»

Внести зміни до розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області від 13.01.2021 № 7р «Про затвердження Положення про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади», виклавши Положення про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади у новій редакції (додається).

Керівник

військово-цивільної адміністрації                                                         Василь ЧИНЧИК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження керівника

військово-цивільної адміністрації

від 16.02.2021   № 86р

ПОЛОЖЕННЯ

про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади

І. Визначення понять та термінів

Положення про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади (далі –Положення) визначає основні вимоги та принципи організації, проведення та реалізації громадського бюджетування у Торецькій міській територіальній громаді (далі – Торецька громада). Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування» та «Про військово-цивільні адміністрації».

Громадський бюджет Торецької міської територіальної громади (далі – громадський бюджет) – це частина бюджету Торецької міської територіальної громади, щодо якої мешканці/мешканки Торецької громади самостійно обирають на що її витрачати шляхом голосування, результати якого мають пряму дію.

Мешканці/мешканки Торецької громади – особи з правом голосу, які зареєстровані та постійно проживають на території громади, у тому числі внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної  особи в управлінні соціального захисту населення військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Проєкт – пропозиція, подана автором відповідно до форми подання проекту, яка відповідає вимогам, що визначені Положенням та не суперечить діючому законодавству України, реалізація якої належить до компетенції військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області (далі – ВЦА) та її структурних підрозділів, строк виконання якої не перевищує одного бюджетного року та обсягу виділеного фінансування.

Проєкти поділяються на великі, середні та малі. Малий проєкт – це пропозиція, загальна вартість реалізації якої становить від 1 000 до 25 000 гривень. Середній проєкт – це пропозиція, загальна вартість реалізації якої становить від 25 001 до 50 000 гривень. Великий проєкт – це пропозиція, загальна вартість реалізації якої становить від 50 001 до 100 000 гривень.

Форма проєкту - єдина для всіх, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проєкту і затверджена Положенням (додаток 1).

Автор проєкту - мешканець/мешканка Торецької громади, що досяг/ла 16 років, є громадянином/кою України, проживає на території громади та, втілюючи власну ідею, у тому числі у співавторстві, подав/ла проєкт організатору конкурсу.

Конкурс - це процес відбору кращих проєктів, які підлягають реалізації за рахунок коштів громадського бюджету.

Координаційна рада з питань громадського бюджету Торецької міської територіальної громади (далі - Координаційна рада) - постійно діючий консультативно-дорадчий орган, утворений розпорядженням керівника ВЦА, що організовує та координує впровадження та реалізацію громадського бюджету.

Експертна група з попереднього розгляду проєктів (далі - Експертна група) - утворена розпорядженням керівника ВЦА група, яка здійснює детальний аналіз можливості реалізації запропонованого проєкту за рахунок коштів громадського бюджету.

Уповноважений робочий орган – відділ економіки та інвестиційного розвитку ВЦА.

Адміністратор - спеціаліст відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та загальних питань ВЦА, який здійснює дії щодо модерації нових проєктів, їх розміщення на веб-сервісі «Громадський бюджет», внесення результатів голосування впаперовому вигляді, передачі на паперових носіях результатів електронного голосування по проєктах, по яких закінчився термін збору голосів, розміщення інформації про результати розгляду проєктів, звіти про хід реалізації на веб-сервісі «Громадський бюджет» тощо.

Веб-сервіс «Громадський бюджет» - онлайн сервіс, який дозволяє приймати участь у подачі проєктів та голосуванні за них у рамках громадського бюджету, використовуючи BankID, електронно-цифровий підпис або інший метод ідентифікації, згідно з цим Положенням.

Аналіз проєктів – попередній розгляд усіх поданих проєктів на предмет відповідності вимогам, затвердженим Положенням.

Картка оцінки проєкту - документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проєктів, затверджений Положенням (додаток 2).

Голосування – процес визначення переможців серед поданих проєктів.

ІІ. Загальні положення

2.1. Фінансування громадського бюджету проводиться за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади.

2.2. Реалізація проєктів, які стали переможцями, може здійснюватися за рахунок коштів міжнародних організацій, благодійних фондів або інших коштів, не заборонених законодавством України. З метою отримання фінансування з вищезазначених джерел, автори проєктів-переможців можуть залучити до реалізації громадські організації – партнери шляхом надання до Координаційної ради листа-підтримки протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня оприлюднення результатів.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету визначається відповідним розпорядженням керівника ВЦА.

Обсяг громадського бюджету визначається міською Програмою «Громадський бюджет Торецької міської територіальної громади» (далі – Програма) на відповідний бюджетний період зурахуванням наявного фінансового ресурсу бюджету Торецької міської територіальної громади.

2.4. Кількість обраних проєктів-переможців обмежується загальним обсягом громадського бюджету на відповідний бюджетний рік.

2.5. Подані проєкти повинні бути спрямовані на громадську безпеку та соціальну згуртованість, благоустрій мікрорайонів, вулиць, зон відпочинку, організацію дозвілля, покращення екологічної ситуації в громаді, впровадження альтернативних джерел енергії, розвиток громадського суспільства, STEM-освіту та інші суспільно-корисні проєкти.

2.6. Етапи проведення конкурсу:

ІІІ. Інформаційна та промоційна кампанія

3.1. З метою інформування населення про можливість взяти участь у конкурсі проєктів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, щороку проводиться інформаційна та промоційна кампанія.

3.2. Інформаційна кампанія здійснюється на усіх етапах за рахунок коштів бюджету Торецької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених нормами чинного законодавства.

3.3. Відповідальні за проведення інформаційної кампанії визначаються Програмою. До проведення інформаційної кампанії можуть долучатися структурні підрозділи ВЦА, підприємства, організації та установи.

3.4. Інформаційна та промоційна кампанія включає:

3.5. Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо- та відеоматеріалів, а також через інші заходи та канали повідомлення.

3.6. З метою отримання якомога більшої підтримки поданого проєкту, автори самостійно за власний рахунок, організовують інформаційні заходи серед мешканців громади з роз’ясненням переваг власного проєкту.

3.7. По закінченню реалізації проєктів, автори проєктів-переможців розміщують в загальнодоступному місці, що має безпосереднє відношення до реалізованого проєкту, інформаційні таблички та/або наклейки, які будуть надані Координаційною радою.

ІV. Порядок утворення та функції Експертної групи

4.1. До складу Експертної групи входять керівники відділів, структурних підрозділів ВЦА та розпорядників бюджетних коштів, до повноважень яких відноситься реалізація проєктів, та незалежні експерти, діяльність яких стосується сфери реалізації наданих проєктів.

4.2. Члени Експертної групи на час відпустки, хвороби, відрядження або за умови виробничої необхідності, можуть бути замінені посадовою особою, яка виконує їх функціональні обов’язки або за їх дорученням.

4.3. Персональний склад Експертної групи затверджується розпорядженням керівника ВЦА.

4.4. Експертна група діє на підставі Положення.

4.5. Організаційною формою роботи Експертної групи є засідання, які проводяться у період прийому та оцінювання проєктів.

4.6. Засідання вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Експертної групи.

4.7. Експертна група на першому засіданні обирає зі свого складу голову та секретаря. Протоколи Експертної групи після їх підписання головою та секретарем протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднюються на офіційному сайті ВЦА.

Експертна група має наступні повноваження:

4.8. Рекомендації Експертної групи щодо внесення проєкту, запропонованого до фінансування за рахунок коштів громадського бюджету, до попереднього переліку проєктів для голосування приймаються більшістю голосів від присутніх на засіданні її членів.

  1. Порядок утворення та функції Координаційної ради

5.1. Склад Координаційної ради не може перевищувати 12 осіб та формується пропорційно (50/50) з представників громадських організацій та посадових осіб ВЦА та/або її структурних підрозділів.

5.2. Координаційна рада діє на підставі Положення.

5.3. Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням керівника ВЦА.

5.4. Координаційна рада на першому засіданні обирає зі свого складу голову та секретаря. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем протягом 2 (двох) робочих днів оприлюднюються на веб-ресурсі «Громадський бюджет».

Координаційна рада має повноваження:

5.5. Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання Координаційної ради вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Координаційної ради має вирішальне значення.

5.6. Дострокове припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням, з можливою рекомендацією Координаційної ради нового члена.

VІ. Подання проектів

6.1. Проєкти для фінансування за рахунок коштів громадського бюджету можуть подавати мешканці/мешканки Торецької громади, що досягли 16 років, є громадянами України та постійно проживають на території громади.

6.2. Від одного автора проєкту протягом року може надходити не більше одного проєкту.

6.3. Подаючи проєкт для участі у конкурсі, автор проєкту засвідчує свою згоду на використання ідеї та складових проєкту, у тому числі поза межами реалізації громадського бюджету,а також своїх персональних даних поданих доВЦА та її структурних підрозділів.

6.4. За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути профінансовані проєкти, що відповідають наступним вимогам:

6.5. В рамках громадського бюджету не фінансуються проєкти, які:

6.6. У випадку, коли реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, остання повинна бути не обмеженою у використанні, належати до земель громади та відповідати затвердженій містобудівній документації.

6.7. Терміни подачі проєктів: протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних днів з дня офіційного опублікування оголошення про початок конкурсу на веб-сервісі «Громадський бюджет», в ЗМІ та через мережу Інтернет.

6.8. Проєкти подаються:

Автор проєкту може долучити до пакету документів презентацію зі стислою суттю проєкту та візуалізацією.

6.9. Зміни та узагальнення декількох проєктів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проєктів, не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проєктів.

6.10. Автор проєкту може зняти поданий проєкт з розгляду не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до початку голосування.

6.11. Зразок форми проєкту розміщується на веб-ресурсі «Громадський бюджет».

6.12. Проєкти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації громадського бюджетута які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку, встановленому цим Положенням.

6.13. Після закінчення терміну прийняття проєктів, Уповноважений робочий орган створює реєстр отриманих проєктів. Телефоном або на електронну адресу автора проєкту надсилається повідомлення (лист) із зазначенням реєстраційних реквізитів проєкту.

6.14. Члени Координаційної ради не мають право подавати проєкти.

VІІ. Оцінка та аналіз проектів

7.1. Уповноваженим робочим органом проводиться формальна перевірка повноти і правильності заповнення форми проєкту протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати завершення прийому проєктів.

7.2. У разі виявлення недоліків у заповненні форми проєкту, в телефонному режимі або електронною поштою Уповноважений робочий орган повідомляє про це автора проєкту з пропозицією внести необхідні корективи протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання відповідної інформації, але не пізніше початку періоду детального аналізу та оцінки проєктів. При відсутності в зазначений термін необхідних змін проєкт підлягає відхиленню. Зміни до поданого проєкту вносяться автором проєкту особисто або шляхом надсилання електронною поштою з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді впродовж 2 (двох) робочих днів.

7.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного поданого проєкту після формальної перевірки Уповноважений робочий орган протягом 1 (одного) робочого дня з дня завершення прийому відкоригованих проєктівпередає скановані форми проєктів з усіма додатками до Експертної групи.

7.4. Експертна група протягом 10 (десяти) робочих днів з дня отримання сканованих проєктів здійснює аналіз та заповнює  картки аналізу проєктів, надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєктів у бланк для голосування.

7.5.У разі якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, в телефонному режимі або електронною поштою члени Експертної групи, відповідно до повноважень, звертаються до автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 (п’яти) календарних днів.

7.6. У разі відмови автора проєкту надати усю необхідну інформацію проєкт в подальшому не розглядається.

7.7. Розгляду також не підлягають проєкти, що містять ненормативну лексику, наклепи, заклики до насильства, повалення влади, зміни конституційного ладу країни, політичну риторику тощо.

7.8. У разі необхідності внесення змін до проєкту за рекомендацією Експертної групи, автор повинен відкоригувати проєкт протягом 5 (п’яти) робочих днів та подати відкоригований проєкт на розгляд згідно з п. 6.8 цього Положення.

7.9. Експертна група повторно розглядає відкоригований проєкт протягом 5 (п’яти) робочих днів.

7.10. У разі відмови автора проєкту відкоригувати проєкт згідно рекомендацій Експертної групи, проєкт в подальшому не розглядається.

7.11. За підсумками аналізу по кожному поданому проєкту Експертною групою складається картка оцінки проєкту, форма якої затверджена даним Положенням (додаток 2). Картка містить позитивну чи негативну оцінку запропонованого проєкту. В разі негативної оцінки проєкту зазначаються аргументовані причини відмови.

7.12. Експертною групою формуються переліки позитивно та негативно оцінених проєктів.

7.13. Автори проєктів мають право бути присутніми та запрошуються на засідання Експертної групи.

7.14. Експертна група протягом 1 (одного) робочого дня з дня формування переліку позитивно та негативно оцінених проєктів передає Координаційній раді проєкти, які отримали позитивну попередню оцінку для подальшої роботи.

7.15. Координаційна рада в межах своїх повноважень протягом 3 (трьох) робочих днів розглядає проєкти, що отримали позитивну попередню оцінку Експертної групи, приймає рішення щодо включення проєктів в перелік проєктів для голосування (далі – перелік для голосування) та передає сформований перелік для голосування з відповідними проєктами Адміністратору та Уповноваженому робочому органу.

7.16. Адміністратор протягом 2 (двох) робочих днів розміщує проєкти, що відібрані для голосування, на веб-ресурсі «Громадський бюджет».

7.17. Уповноважений робочий орган протягом 2 (двох) робочих днів з дня формування переліку для голосування повідомляє телефоном або на електронну пошту авторів проєктів про те, що їх проєкти будуть опубліковані на веб-ресурсі «Громадський бюджет» для голосування.

7.18. Автори проєктів, які отримали негативну попередню оцінку, повідомляються Уповноваженим робочим органом про відмову в публікації з відповідним обґрунтуванням.

VІІІ. Голосування та підрахунок результатів

8.1. Кращі проєкти, які отримали позитивну оцінку, шляхом голосування визначають мешканці віком від 16 років, які зареєстровані та проживають у громаді.

8.2. Голосування проводиться:

Відділ, відповідальний за супровід голосування у пункті для голосування, зазначається у розпорядженні керівника ВЦА «Про затвердження Положення про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади», у віддалених робочих місцях ЦНАПу відповідальні особи визначаються розпорядженням голови відповідної міської/селищної ради.

Заповнений бланк для голосування, не засвідчений підписом відповідальної особи, яка супроводжує голосування, вважається недійсним.

8.3. Забороняється агітація за проєкти Громадського бюджету на пункті для голосування.

8.4. Голосування починаєтьсяна 8 (восьмий) календарний день з дня розміщення проєктів для голосування на веб-ресурсі «Громадський бюджет» і триває 15 (п’ятнадцять) календарних днів.

8.5. Доступ до електронної форми для голосування на веб-ресурсі «Громадський бюджет» можливий після реєстрації та авторизації (ідентифікації) на сайті.

8.6. У пункті для голосування можна отримати бланки для голосування, зразок яких затверджений даним Положенням (додаток 3), а також перелік проєктів, що беруть участь у голосуванні. Для голосування мешканці громади мають право також скористатись бланком для голосування, що розміщується на веб-ресурсі «Громадський бюджет», роздрукувавши його на папері у форматі А4.

8.7. Кожен мешканець громади може проголосувати 1 (один) раз за 1 (один) проєкт. Мешканці громади, які внаслідок фізичних вад не мають можливості самостійно заповнити бланк для голосування та/або особисто проголосувати в пункті для голосування, мають право скористатись допомогою своїх рідних, близьких та інших осіб, доручивши їм подати заповнений бланк для голосування. При подачі бланку для голосування довіреною особою має бути пред`явлено паспорт, відповідне посвідчення особи, яка доручила їм подати бланк для голосування.

8.8. Якщо буде встановлено, що мешканець громади скористався своїм правом більше 1 (одного) разу, то всі його голоси вважаються недійсними.

8.9. Підрахунок голосів здійснюється в два етапи:

1 етап. Протягом 1 (одного) робочого дня, наступного за днем закінчення голосування, на засіданні Координаційної ради виймаються з урни та підраховуються заповнені бланки для голосування. Секретар Координаційної ради складає реєстр голосування в паперовому вигляді (далі – реєстр) із зазначенням даних, необхідних для внесення інформації щодо результатів голосування на веб-ресурс «Громадський бюджет».

2 етап. Реєстр, підписаний всіма присутніми членами Координаційної ради, передається Адміністратору, який протягом не більше 2 (двох) робочих днів з дня отримання реєстру вносить інформацію на веб-ресурс «Громадський бюджет» та роздруковує остаточні зведені результати голосування.

8.10. Підсумки голосування встановлюються шляхом підрахунку кількості голосів, відданих за той чи інший проєкт. Результати підрахунку голосів на веб-ресурсі «Громадський бюджет» Адміністратор надає Координаційній раді протягом 3 (трьох) робочих днів після завершення голосування.Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

8.11. Протягом 2 (двох) робочих днів Координаційна рада за результатами голосування визначає перелік проєктів – переможців, який фіксується в протоколі засідання Координаційної ради,  засвідчується підписами усіх присутніх на засіданні членів Координаційної ради та передається до Уповноваженого робочого органу.

8.12. Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів за рейтинговою системою, але не менше 50 голосів. Якщо в результаті голосування два або декілька проєктів отримали однакову кількість балів, пріоритетність проєктної пропозиції визначається жеребкуванням, яке проводить Координаційна рада за присутності авторів цих проєктів.

8.13. Кількість переможців обмежується обсягом бюджетних асигнувань, передбачених Програмою на відповідний період для фінансування проєктів за рахунок коштів громадського бюджету.

8.14. В разі нестачі коштів на реалізацію чергового проєкту з переліку проєктів-переможців, складеного у відповідності до п. 8.11 цього Положення, кошти залишаються в  бюджеті Торецької міської територіальної громади.

8.15. Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

8.16. Інформація про проєкти-переможці публікується на веб-ресурсі «Громадський бюджет» протягом 1 (одного) робочого дня з дня визначення переможців. Уповноважений робочий орган протягом 3 (трьох) робочих днів готує розпорядження керівника ВЦА про затвердження переліку проєктів-переможців, які будуть реалізовані у поточному році.

8.17. Усі автори проєктів, що опубліковані для голосування, отримують письмове повідомлення про результати голосування від Уповноваженого робочого органу.

ІХ. Реалізація проектів та оцінка ефективності використання коштів

громадського бюджету

9.1. Процес реалізації проєктів-переможців підлягає постійному моніторингу.

9.2. Виконавцями проєктів-переможців визначаються головні розпорядники коштів міського бюджету. Головні розпорядники коштів міського бюджету забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень,здійснюютьконтроль за реалізацією проєкту на будь-якому етапі та забезпечують максимальну прозорість прийняття рішень на всіх етапах реалізації проєкту. Автор проєкту долучається до реалізації проєкту на всіх етапах його реалізації.

9.3. День оприлюднення розпорядження керівника ВЦА про внесення змін до міського бюджету з урахуванням фінансування проєктів-переможців вважається днем початку реалізації проєктів-переможців.

9.4. Після затвердження міського бюджету, з урахуванням фінансування проєктів-переможців за рахунок коштів громадського бюджету, головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів:

9.5. До прийняття рішення про визначення балансоутримувача активи, (матеріальні та нематеріальні), набуті в процесі реалізації проєкту, обліковуються на балансі головних розпорядників бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів.

Головні розпорядники бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів, визначають балансоутримувача та здійснюють повну процедуру передачі об’єктів комунальної власності на баланс.

9.6. Звіт щодо кінцевого результату реалізації проєкту має містити в собі:

9.7. Уповноважений робочий орган щорічно за даними головних розпорядників бюджетних коштів, які відповідальні за реалізацію проєктів, готує Координаційній раді матеріали про реалізацію проєктів, які отримали фінансування за рахунок коштів громадського бюджету.

9.8. Заповнені друковані бланки для голосування, реєстри голосування в паперовому вигляді зберігаються Уповноваженим робочим органом 3 (три) роки від дати оголошення переможців конкурсу.

Заступник керівника

військово-цивільної адміністрації                                                              Юрій ЄВСІКОВ                

Положення про громадський бюджет Торецької міської територіальної громади підготовлений відділом економіки та інвестиційного розвитку.

Начальник відділу економіки

та інвестиційного розвитку

                                            Емілія ОСИПЯН

   

Додатки до положення