Друкувати


УКРАЇ НА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

Р ОЗ П О Р Я Д Ж Е Н НЯ

МІСЬКОГО  ГОЛОВИ

10.11.2016 м. Торецьк №151р
 
Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у виконавчому органі Торецької міської ради

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у виконавчому органі Торецької міській ради (додається).

 

Секретар міської ради                                                                                   Ю.М. Євсіков

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

10.11.2016  №  151 р

Інструкція
про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних
носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію,у виконавчому органі Торецької міської ради

І. Загальні положення

1. Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію у виконавчому органі Торецької міської ради (далі - Інструкція), визначає порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, інформацію у виконавчому органі Торецької міської ради.

Інструкція розроблена з урахуванням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

2. До службової інформації у виконавчому органі міської ради належить інформація, що міститься в документах виконавчого органу міської ради, які становлять внутрішньовідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напрямів діяльності міської ради або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

3. Документам, що містять службову інформацію, присвоюється гриф обмеження доступу «Для службового користування».

4. Віднесення інформації до службової здійснюється на підставі Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (далі – Перелік). Перелік складається експертною комісією, та затверджується розпорядженням міського голови.

5. Керівники структурних підрозділів міської ради вносять експертній комісії з визначення Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування» (надає - експертна комісія), пропозиції щодо віднесення інформації до службової. Рішення експертної комісії є підставою для включення інформації до Переліку.

6. Перелік не може бути обмеженим у доступі та підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті міської ради.

7. Керівники   структурних підрозділів міської ради  несуть    відповідальність    за  забезпечення    правильного    ведення   обліку,   зберігання   та використання документів з грифом "Для службового користування".  Ведення обліку,  зберігання,  розмноження   та   використання документів   з  грифом  "Для  службового  користування",  а  також контроль за дотриманням  вимог  цієї  Інструкції  покладається   на  канцелярію   або осіб на яких покладені обов’язки з обліку, реєстрації кореспонденції (далі - канцелярія).
Запобігання  розголошенню  відомостей,  що  містяться  в документах  з  грифом  "Для службового користування",  та випадку втрат таких документів покладається на відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення.

8. Відповідальність за забезпечення захисту проходження документів, які містять службову   інформацію,   а   також   використання   засобів   електронно-обчислювальної   та копіювально-розмножувальної техніки при підготовці цих документів в міській раді несуть керівники структурних підрозділів міської ради.

9. Співробітники міської ради, які працюють з  документами  з грифом  "Для  службового  користування",  в  обов'язковому порядку підлягають ознайомленню  під  розписку  із  цією  та  відповідними відомчими   інструкціями.   Ознайомлення   здійснюють   канцелярії організацій.

Співробітникам (виконавцям),   допущеним    до    роботи    з документами з грифом "Для службового користування",  забороняється повідомляти усно або письмово будь-кому відомості,  що містяться у цих документах, якщо це не викликано службовою потребою.

10. Гриф «Для службового користування» або його абревіатура «ДСК» і номер примірника проставляються в правому верхньому куті першої сторінки документа, на обкладинці або титульному аркуші видання, а також на першій сторінці супровідного листа
до таких документів, наприклад:

Для службового користування

                                                                                                             Прим. № __

або

                     ДСК

                      Прим. № __

Для документів з електронними носіями гриф «Для службового користування» проставляється на супровідному листі. Якщо зазначені реквізити неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій службової інформації, вони мають бути зазначені у супровідному листі.

У разі відсутності у супровідному листі до документів з грифом «Для службового користування» інформації з обмеженим доступом, гриф оформляється таким чином:

       Для службового користування

        Без додатку – нетаємно

11. Оформлення реквізитів документів з грифом «Для службового користування» здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у виконавчому органі Торецької міської ради, її структурних підрозділах, затвердженої рішенням виконкому міської ради (далі – Інструкція з діловодства), та національних стандартів на організаційно-розпорядчу документацію.

ІІ. Особливості роботи з документами, що містять службову інформацію

Приймання та реєстрація документів

12. Приймання і облік (реєстрація) документів з  грифом  "Для службового користування" здійснюється канцелярією, яка веде облік несекретної документації,в структурних підрозділах міської ради - працівником, призначеним наказом керівника структурного підрозділу.

На документі  з  грифом  "Для  службового  користування",  як правило, поширюється вимога одноразовості реєстрації.

13. Вхідна кореспонденція з грифом «Для службового користування» розкривається співробітниками, до компетенції яких відноситься робота з такими документами. При цьому перевіряються кількість сторінок та примірників документів, а також наявність додатків, зазначених у супровідному листі.

У разі відсутності або порушення цілісності, пошкодження конверта, упакування, що спричинило неможливість прочитання тексту документа, складається акт про відсутність вкладень у конверті (упакуванні) у двох примірниках. Один примірник акта надсилається відправникові, другий – зберігається в структурному підрозділі.

Надіслані не за адресою документи з грифом «Для службового користування» повертають відправнику.

14. Реєстрації підлягають усі вхідні, вихідні та внутрішні документи з грифом «Для службового користування». Вони обліковуються за кількістю сторінок, а видання (книги, журнали, брошури) – за кількістю примірників.

15. Облік документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в структурному підрозділі здійснюється в журналі обліку документів та видань з грифом «Для службового користування» та в електронній базі даних згідно з номенклатурою справ. При цьому, в електронній базі даних та в реєстраційно-контрольній картці зазначаються лише реєстраційний індекс, назва кореспондента та проставляється позначка «Для службового користування» (замість викладення суті документа).

Документи з грифом «Для службового користування» під час реєстрації не скануються.

16. Облік електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» ведеться в журналі обліку електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування» за формою згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

Сторінки журналів з грифом «Для службового користування», зазначених у пунктах 12, 14, 38, нумеруються, прошнуровуються та опечатуються. На останній обліченій сторінці робиться запис про кількість сторінок у журналі, який підписується керівником структурного підрозділу та завіряється печаткою структурного підрозділу. Сторінки журналів  нумеруються,  журнали  прошнуровуються  та опечатуються.  На останній обліченій сторінці робиться  запис  про кількість   сторінок  у  журналі,  який  підписується  працівником канцелярії та завіряється печаткою "Для пакетів."

17. Проходження документів з грифом «Для службового користування» повинно обов’язково відображатися в журналі обліку документів та видань з грифом «Для службового користування» та на реєстраційно-контрольних картках.

18. Зняття з документів чи інформації грифа «Для службового користування» та виключення їх із Переліку здійснюється за поданням керівника структурного підрозділу міської ради до експертної комісії, рішення якої є підставою для зняття грифа «Для службового користування» з документа чи інформації та виключення її з Переліку.

19. На документах, з яких знято гриф «Для службового користування», робиться відповідна відмітка та повідомляються усі особи та організації, яким надсилався цей документ.

Друкування та розмноження документів

20. Друкування документів з грифом «Для службового користування» в структурних підрозділах міської ради здійснюється за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки за умови дотримання вимог технічного захисту інформації, встановлених законодавством. У разі відсутності сертифікованого комп’ютера друкування документів з грифом «Для службового користування» здійснюється на механічній або електричній печатній машинці, яка повинна бути зареєстрована в структурному підрозділі.

21. На лицьовому боці в лівому нижньому куті останньої сторінки кожного примірника документа зазначається прізвище виконавця, номер його службового телефону, прізвище працівника, який друкував документ, кількість віддрукованих примірників, дата друкування, наприклад:

Вик. 2 прим.                                                Вик. 10 прим.

Прим. № 1 - адресату                                  Прим. № 1-9 згідно з списком розсилки

Прим. № 2 – до справи                                Прим. № 10 – до справи

Вик. Саєнко 31234                                      вик. Саєнко 31234

Друк. Демченко                                           друк. Демченко

18.10.2015                                                   18.10.2016

22. Реєстрація надрукованих документів здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства з додаванням до реєстраційного номера документа позначки «ДСК».

23. У супровідному листі до документів з грифом «Для службового користування» окремими пунктами після слів «Додаток:» по кожному документу зазначаються його вид, кількість аркушів, реєстраційний номер, номер примірника, гриф обмеження доступу («Для службового користування» або «Нетаємно», якщо додаток без обмеження доступу).

24. Якщо в супровідному листі до документів з грифом «Для службового користування» відсутня інформація з обмеженим доступом, у правому верхньому куті такого документа зазначається:

«Для службового користування (без додатка - нетаємно)

 Прим. № ___»

25. Використання засобів копіювально-розмножувальної техніки, інформаційно-телекомунікаційної системи для друкування та розмноження документів з грифом «Для службового користування» може здійснюватися тільки після створення в ній комплексної системи захисту інформації та підтвердження відповідності створеної системи вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації в порядку, встановленому законодавством.

26. Документи з грифом «Для службового користування», одержані від сторонніх установ, можуть бути розмножені тільки за їх згодою.

27. Надруковані   і   підписані   документи   з  грифом  "Для службового користування"  разом  з  їх  чернетками  та  варіантами передаються для реєстрації співробітнику канцелярії, який здійснює їх  облік.  Чернетки   і   варіанти   знищуються   виконавцем   та співробітником  канцелярії,  про  що  на копії вихідного документа робиться запис: "Чернетки і варіанти знищені. Дата. Підписи". Розмноження   документів   з   грифом   "Для   службового користування"   у   друкарні   або   на  розмножувальних  апаратах здійснюється  з  дозволу   міського голови   (керівника структурного підрозділу)  за підписаними ним нарядами під контролем канцелярії. Облік  розмножених  документів  здійснюється   за   кількістю   їх примірників.  Після  закінчення  друкування  документів  з  грифом "Для службового користування" набір повинен бути розсипаний, друкарські форми  анульовані,  записи  на  магнітних  дисках знищені,  про що складається акт або робиться  відповідна  відмітка  у  журналі  за підписами замовника і виконавця. 

Розсилання (відправлення) документів

28. Розсилання документів з грифом «Для службового користування» до інших установ у межах України здійснюється рекомендованими поштовими відправленнями, а також кур’єрською та фельд’єгерською службою установи, які доставляють документи під розписку в реєстрі.

29. Документи з грифом «Для службового користування», що розсилаються, мають бути вкладені у конверти або упаковані таким чином, щоб виключити можливість доступу до них. Забороняється використовувати конверти із прозорими «віконцями».

30. На конвертах (упакуваннях) вказують адреси та назви одержувача і відправника, номери вкладених документів із зазначенням позначки «ДСК». Забороняється зазначати прізвища і посади адресата, а також прізвища виконавців документів і назви структурних підрозділів.

31. У разі розсилання документів з грифом «Для службового користування» у кілька адрес складається список на розсилку, в якому поадресно проставляються номери примірників документів, що відправляються. Список на розсилку підписує виконавець і керівник структурного підрозділу міської ради, що готував документ.

32. Доставка документів з грифом «Для службового користування» «Нарочно» до інших організацій та осіб може здійснюватися працівниками структурних підрозділів міської ради з дозволу керівника з використанням службового транспорту в межах одного населеного пункту без відхилення від маршруту та з обов'язковою відміткою про документ у журналах підготовленої кореспонденції «Нарочно».

33.   Забороняється розсилати за кордон видання з грифом «Для службового користування» у порядку книгообміну або експонування на виставках, презентаціях тощо.

34.    Розсилання документів з грифом «Для службового користування» електронним зв’язком здійснюється лише з використанням засобів технічного та (або) криптографічного захисту інформації.

Використання документів

35. Доступ до документів з грифом «Для службового користування» здійснюється на підставі письмового дозволу міського голови (його заступників), керівника самостійного структурного підрозділу або у вигляді резолюції на документі.

36. Для архівних справ дозвіл на видання документів з грифом «Для службового користування» оформлюється за встановленою формою та підписується міським головою (його заступниками), керівником самостійного структурного підрозділу міської ради.

37. Виконавець документа та особи, які візували та підписували документ, допускаються до нього без спеціального дозволу.

38. Справи і видання з грифом «Для службового користування» видаються виконавцям і приймаються від них під розписку у журналі обліку видачі справ і видань з грифом «Для службового користування».

39. У разі зміни працівників, відповідальних за облік і зберігання документів з грифом «Для службового користування», складається акт прийому-передачі цих документів за довільною формою, який затверджується в установленому порядку.

40. Забороняється використовувати інформацію з документів з грифом «Для службового користування» для відкритих виступів або опублікування у засобах масової інформації, експонувати такі документи на виставках, демонструвати їх на стендах, у вітринах або інших громадських місцях.

41. Представники інших установ, організацій (засобів масової інформації) можуть ознайомитися з документами з грифом «Для службового користування» у кожному окремому випадку за письмовим дозволом міського голови (його заступників), керівників самостійних структурних підрозділів міської ради за наявності письмового запиту цих установ (засобів масової інформації) із зазначенням обгрунтування виконуваного завдання.

42. Якщо міська рада (самостійні структурні підрозділи міської ради) отримала документи з грифом «Для службового користування» від інших установ, їх оприлюднення та ознайомлення з такими документами представників сторонніх установ (засобів масової інформації) може бути здійснене лише за письмовою згодою установ, які є авторами таких документів.

43. У разі, якщо у документі зі службовою інформацією є відкрита інформація, до такого документа додається супровідний лист, в якому зазначається, які речення (абзац, сторінка) відносяться до відкритої інформації. Така інформація має надаватися установою за вимогою запитів на інформацію.

44. Службова інформація має надаватися міською радою (самостійними структурними підрозділами), якщо немає законних підстав для обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.

ІІІ. Порядок зберігання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в міській раді

45. Документи з грифом «Для службового користування» повинні зберігатися у службових приміщеннях у шафах (сейфах), які надійно замикаються та опечатуються. Забороняється зберігати такі документи у підсобних приміщеннях.

Документи з грифом «Для службового користування», видані виконавцям для роботи, підлягають поверненню у той самий день.

46. Окремі документи з грифом «Для службового користування» з дозволу керуючого справами виконкому (керівника самостійного структурного підрозділу) можуть бути у виконавця протягом строку, необхідного для виконання завдання, за умови повного забезпечення їх схоронності і додержання правил зберігання.

47. Документи з грифом «Для службового користування» після їх виконання формуються у справи. Порядок формування цих справ передбачається номенклатурою справ несекретного діловодства.

У номенклатуру справ в обов'язковому порядку включаються всі довідкові та реєстраційні картотеки і журнали з грифом «Для службового користування».

48. Документи з грифом «Для службового користування» залежно від виробничої та інформаційної потреб дозволяється формувати у справи окремо або разом з іншими несекретними документами з одного й того самого питання.

49.  Якщо створюється значна кількість (понад 50 документів на рік) однакових видів документів (розпоряджень, наказів, інструкцій, планів тощо) з грифом «Для службового користування» та без цього грифа, доцільно формувати їх в окремі справи. При цьому в графі номенклатури справ «Індекс справи» до номера справи з документами з грифом «Для службового користування» додається позначка «ДСК».

У разі долучення документа з грифом «Для службового користування» до справи з документами, що не мають такого грифа, на справі ставиться позначка «ДСК», а до номенклатури справ вносяться відповідні зміни.

50. Якщо створюється незначна кількість документів з грифом «Для службового користування», номенклатурою справ може бути передбачене запровадження однієї справи із заголовком «Документи з грифом «Для службового користування». Термін зберігання такої справи не встановлюється, а у відповідній графі номенклатури справ проставляється позначка «ЕК» (експертна комісія).

51. Документи постійного зберігання, що містяться у справі «Документи з грифом «Для службового користування», формуються в окрему справу, якій надається окремий заголовок і яка додатково включається до номенклатури справ. Документи тимчасового зберігання залишаються у цій справі згідно із затвердженою номенклатурою справ.

52. Якщо у справі «Документи з грифом «Для службового користування» містяться тільки документи тимчасового зберігання, вона може не переформовуватися. Термін зберігання такої справи встановлюється відповідно до найбільшого терміну зберігання документів, що містяться в цій справі. Позначка «ЕК» у графі номенклатури справ «Термін зберігання» закреслюється і зазначається уточнений термін зберігання.

53. Справи з документами з грифом «Для службового користування» повинні мати внутрішні описи.

54. Забороняється виносити документи з грифом «Для службового користування» за межі службових приміщень виконавчого органу міської ради (самостійних структурних підрозділів міської ради).

У разі потреби керуючий справами виконкому міської ради або керівник самостійного структурного підрозділу міської ради може дозволити виконавцям винести за межі службового приміщення виконавчого органу міської ради, самостійного структурного підрозділу міської ради документи з грифом «Для службового користування» для їх погодження, підписання тощо в організаціях, що розташовані в межах одного населеного пункту.

55. Особам, які відряджені до інших населених пунктів, забороняється мати при собі матеріали з грифом «Для службового користування». Ці матеріали повинні бути заздалегідь надіслані на адресу організації за місцем відрядження співробітника відповідно до порядку, встановленого пунктами 28-31 розділу II цієї Інструкції.

56. В окремих випадках з дозволу керуючого справами виконкому або керівника самостійного структурного підрозділу міської ради дозволяється перевезення документів з грифом «Для службового користування» до іншого населеного пункту за умови, що такі документи перевозяться групою у складі не менше двох працівників, що мають виконувати роботу з ними в іншому населеному пункті.

57. Перевірка наявності документів з грифом «Для службового користування» та дотримання вимог роботи з ними здійснюється щорічно комісією, яка призначається розпорядженням міського голови. До складу цієї комісії обов'язково включаються особи, яким доручено облік і зберігання цих документів, працівники режимно-секретного органу міської ради.

58. Результати перевірки оформлюються відповідним актом (додається).

59. Для розслідування факту втрати документів з грифом «Для службового користування» або розголошення відомостей, що містяться в них, розпорядженням міського голови або керівника самостійного структурного підрозділу міської ради утворюється комісія.

60. На підставі акта комісії, затвердженого міським головою (керівником самостійного структурного підрозділу міської ради), до облікових форм (журналів, реєстраційно-контрольних карток) з грифом «Для службового користування» вносяться відповідні записи про втрачені документи.

61.  За порушення, що призвели до розголошення інформації з грифом «Для службового користування», втрати або незаконного знищення документів з грифом «Для службового користування», а також інших вимог цієї Інструкції винні особи несуть відповідальність згідно із законодавством.

IV. Порядок знищення документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в міській раді

62.  Відібрані для знищення справи з грифом «Для службового користування», що не мають наукової, історико-культурної цінності та втратили практичне значення, можуть справами, відібраними до знищення. При цьому у графі «Заголовки справ» після номерів цих справ проставляється відмітка «ДСК».

63.   Відібрані для знищення документи, справи і видання з грифом «Для службового користування» перед здачею на переробку як макулатура повинні в обов'язковому порядку подрібнюватися до стану, що виключає можливість їх прочитання.

64. Після знищення матеріалів з грифом «Для службового користування» в облікових документах (картках, журналах, номенклатурах справ, описах справ тимчасового зберігання) робиться відмітка «Знищено. Акт від (дата) № __».

 

Керуючий справами виконкому                                                                    О.П. Андрусенко

 

Інструкціюпро порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальнихносіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію,у виконавчому органі Торецької міської ради підготовлено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з відділом організаційної роботи,  діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення -
відповідальний за забезпечення режиму
секретності                                                                                                     О.А. Королех
 
Начальник відділу організаційної роботи,  
діловодства, контролю та загальних питань                                                  Н.С. Беличко

 

                                     

                                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    Розпорядження міського голови 

                                                                          10.11.2016  №  151р

Виконавчий орган Торецької міської ради
(або назва самостійного структурного підрозділу міської ради)

АКТ

___________  № _________

_______________________
(місце складення)

Про відсутність вкладень у конверті (упакуванні)

Цей акт складений начальником відділу організаційної роботи, діловодства, контролю та
загальних питань (відповідальним працівником самостійного структурного підрозділу)
_____________________________________________________________________________
                                             (найменування установи)
_____________________________________________________________________________
                                              (прізвище та ініціали)
у присутності: ________________________________________________________________
                                        (посади, прізвища, ініціали посадових осіб)

_____________________________________________________________________________

про те, що під час розкриття конверта (упакування), надісланого ______________

_____________________________________________________________________________
                            ( найменування установи, що надіслала документи)

невиявленотакихвкладень

______________________________________________________________________________
                             (назви і номери документів, яких не виявлено)

______________________________________________________________________________

Начальник
відділу                  __________                 ________________________________
                               (підпис)                                  (ініціали та прізвище)

Зразок форми акта про відсутність вкладень у конверті (упакуванні)

 

Керуючий справами виконкому                                                                        О.П. Андрусенко

Форму актупідготовлено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з відділом організаційної роботи,  діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення -
відповідальний за забезпечення режиму
секретності                                                                                                        О.А. Королех
 
Начальник відділу організаційної роботи, 
діловодства, контролю та загальних питань                                                     Н.С. Беличко

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.11.2016 № 151р

ЖУРНАЛ
обліку документів та видань з грифом
«Для службового користування»
 
Дата
надходження та
індекс документа
Дата та індекс
документа
Звідки надійшов
або куди надісланий
Вид документа
та короткий зміст
Кількість
сторінок
Кількість
та номери примірників
Резолюція або
кому надісланий на
виконання
Відмітка про взяття на
контроль та термін
виконання
Дата і підпис
Індекс (номер) справи, до
якої підшито документ
Відмітка про знищення
Примітка
документа
додатка
отримання
повернення
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

 

Керуючий справами виконкому                                                                        О.П. Андрусенко

Форму журналу обліку документів та видань з грифом «Для службового користування»,підготовлено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з відділом організаційної роботи,  діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення -
відповідальний за забезпечення режиму
секретності                                                                                                     О.А. Королех
 
Начальник відділу організаційної роботи,
діловодства, контролю та загальних питань                                                     Н.С. Беличко

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 

10.11.2016 № 151р

ЖУРНАЛ
обліку електронних носіїв інформації з грифом
«Для службового користування»
 
 
Дата
надходження
Дата документа
Звідки надійшов
або куди надісланий
Короткий зміст
Кількість та номери
примірників
магнітного носія
Кому надісланий на
виконання
Відмітка про взяття
на контроль
та термін виконання
Дата і підпис
Відмітка про
знищення
Примітка
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

 

Керуючий справами виконкому                                                                        О.П. Андрусенко

Форму журналу обліку електронних носіїв інформації з грифом «Для службового користування»,підготовлено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з відділом організаційної роботи,  діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення -
відповідальний за забезпечення режиму
секретності                                                                                                     О.А. Королех
 
Начальник відділу організаційної роботи,
діловодства, контролю та загальних питань                                                     Н.С. Беличко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови

10.11.2016 № 151р

ЖУРНАЛ
обліку видачі справ і видань з грифом
«Для службового користування»
 
 
№з/п
Назва справи
або видання
Номер справи, номери
примірників видань та
кількість сторінок
Підрозділ і прізвище
співробітника
Розписка і дата
Примітка
Отримання
Повернення
1
2
3
4
5
6
7

 

Керуючий справами виконкому                                                                      О.П. Андрусенко

Форму журналу обліку видачі справ і видань з грифом «Для службового користування»,підготовлено відділом з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення спільно з відділом організаційної роботи,  діловодства, контролю та загальних питань

Начальник відділу з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення -
відповідальний за забезпечення режиму
секретності                                                                                                     О.А. Королех
 
Начальник відділу організаційної роботи, 
діловодства, контролю та загальних питань                                                     Н.С. Беличко