Друкувати


УКРАЇНА

ТОРЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

27.01.2017 м. Торецьк №6/94-20
 
Про затвердження міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту м. Торецька на 2017-2021 роки

З метою розвитку спортивної інфраструктури міста, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.12.2016 № 1181 «Про затвердження Регіональної цільової програми розвитку фізичної культури і спорту в Донецькій області на 2017-2021 роки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити міську цільову програму розвитку фізичної культури і спорту м. Торецька  на 2017-2021 роки (додається).

2. Департаменту фінансів (Чуєва) передбачити планові призначення на фінансування програми, виходячи з наявного фінансового ресурсу міського бюджету.

3. Зняти з контролю рішення міської ради від 29.12.2012 № 6/29-25 «Про затвердження міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту м. Дзержинська на 2013-2016 р.р.»

4. Координацію роботи по виконанню даного рішення покласти на відділ з питань молоді та спорту (Лисенко), контроль – на постійну комісію з освіти, культури, спорту та молодіжної політики (Отченашенко), заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Кульбачну О. Г.

Секретар міської ради                                                                                          Ю.М. Євсіков

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення міської ради

27.01.2017  №6/94-20

 

 

Міська  цільова програма

розвитку фізичної культури і спорту

 м. Торецька

на 2017-2021 роки

 

 

 

м. Торецьк

2017

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми

 

1. Назва Програми

Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спортум. Торецька на 2017-2021 роки

2. Місцевий замовник, координатор

Відділ з питань молоді та спорту виконавчого органу Торецької міської ради

3. Керівник програми

 Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської радитань діяльності виконавчих органів

4. Відповідальний виконавець програми

Відділ з питань молоді та спорту виконавчого органу Торецької міської ради

5. Учасники (співвиконавці) програми

Відділи виконавчого органу Торецької міської ради, підприємства, установи і організації

6. Строк виконання програми

2017 – 2021 роки

7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування

Джерела фінансування Обсяг фінансування(тис. грн.) у тому числі за роками:
2017 2018 2019 2020 2021
Бюджет міста 5118,5 844,9 1012,0 1079,2 1087,2 1095,2
Інші джерела 5029,8 927,4 953,4 1015,4 1027,7 1105,4
Разом 10147,5 1772,3 1965,4 2094,6 2114,6 2200,6

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

ВСТУП ………………………………………………………………………..….. 4

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма…….….....5

2. Аналіз нормативно-правової бази…….……………………………….............6

3. Дослідження шляхів і способів розв’язання проблем………………………..6

4. Мета Програми………………………………………………………………..…6

5. Завдання і заходи Програми ………………………………………….……..….7

6. Фінансове забезпечення  Програми…………………………...…….…….…....7

7. Очікувані результати та ефективність Програми….………………….….…....7

8. Контроль за реалізацією заходів Програми……….………...……….................8

 

Додаток: Завдання і заходи міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту м. Торецька на 2017-2021 роки

 

 

 

 

ВСТУП

Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту м. Торецька на 2017-2021 роки (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в м. Торецьк і визначає основні стратегічні напрямки щодо подальших дій.

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається актуальність всебічного розвитку сфери фізичної культури і спорту серед населення, а саме - ефективна реалізація положень Закону України «Про фізичну культуру і спорт» шляхом використання програмно-цільового методу та концентрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної культури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фінансування на виконання пріоритетних завдань.

Основним завданням Програми є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі олімпізму.

Програма базується на основних цілях та завданнях, визначених у нормативно-правових актах на рівні держави і регіональній стратегії розвитку. Методичною основою розроблення Програми є системний підхід, принципи стратегічного планування.

В Програмі викладено наближення до потреб мешканців міста щодо рівня фізичної культури і спорту.

Стратегічне бачення Програми є наступним. Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом. Негативні тенденції, які склались у сфері фізичної культури та спорту, потребують застосування ефективних механізмів і методів їх подолання. Особливу увагу необхідно привернути до популяризації здорового способу життя і підвищення престижу спорту.

Не менш важливим є забезпечення розвитку видів спорту за підтримки дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів і ветеранів, розвитку клубної мережі.

Бенефіціарії: діти і молодь різних вікових груп, доросле населення, особи з особливими потребами, ветерани спорту, широкі верстви населення.

1. Визначення проблем, на розв'язання яких спрямована Програма

Розроблення проекту Програми  викликано необхідністю вирішення проблемних питань реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту в м. Торецьку.

Статистичні дані свідчать про те, що в м. Торецьк щорічно проводиться біля 200 спортивно-масових заходів, у яких приймає участь більше 7600 осіб, кількість населення, яке займається фізичною культурою та спортом складає 9144 особи (13 %).

В місті здійснюються заходи щодо розвитку фізичної культури та спорту, разом з цим спостерігається ряд проблемних питань, серед них слід зазначити наступні. 

Однією з причин негативних тенденцій стану здоров’я жителів міста є недостатній рівень мотивації щодо ведення здорового способу життя і подовження його тривалості. Хоча це проблема загальнодержавна і за очікуваною середньою тривалістю життя населення України посідає одне з останніх місць.

До проблемних питань слід також віднести невідповідність ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту вимогам сучасності. Це застаріла матеріально-спортивна база, яка кардинально не оновлювалась протягом багатьох років, наявність непрацюючих об’єктів, низький рівень забезпеченості спортивним інвентарем та обладнанням ДЮСШ, учбових закладів, недостатнє фінансування.

Наступною проблемою є низький рівень послуг сфери і утриманська філософія роботи більшості установ і організацій фізкультурно-спортивної спрямованості та досить низьке залучення коштів інших джерел на потреби сфери.

В умовах децентралізації дуже важливо збереження дитячо-юнацької спортивної школи, без якої не можлива підготовка спортивного резерву.

У зв’язку із складною ситуацією в країні все більшої актуальності набуває розширення позитивного інформаційного простору, залучення засобів масової інформації до інформаційної кампанії щодо переваг здорового способу життя, активного висвітлення спортивних заходів на місцевому рівні.

Інструментом наближення до сприятливої ситуації у сфері фізичної культури та спорту стане прийняття Програми із залученням фінансових ресурсів бюджету, інвесторів, за чіткої координації діяльності органів місцевого самоврядування, громадських інститутів та інших суб’єктів сфери.

2. Аналіз нормативно-правової бази

Діяльність у сфері фізичної культури в Україні регулюється Законом України «Про фізичну культуру і спорт» та підзаконними актами.

Програму розроблено у урахуванням положень цього закону, а також наступних нормативно-правових актів:

Указу Президента України від 09 лютого 2016 року № 42 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація»;

постанови Кабінету Міністрів України  від 08 грудня 2010 № 1115 «Про затвердження Порядку створення штатних спортивних команд резервного спорту»;

постанови Кабінету Міністрів України  від 09 грудня 2015 року  № 1045 «Про затвердження Порядку проведення  щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України»;

розпорядження Кабінету Міністрів України  від 09 грудня 2015 року № 1320-р «Про затвердження Концепції Державної цільової  соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту до 2020 року».

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Парламентських слухань 23.03.2016 на тему: «Шляхи розвитку фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади».

Програма відповідає Стратегії розвитку Донецької області на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21 червня 2016 року № 498.

В процесі підготовки Програми відслідковано її повну відповідність діючим нормам законодавства.

3. Дослідження шляхів і способів розв’язання проблем

Розвиток фізичної культури і спорту в контексті формування здорового способу життя - це надзвичайно актуальне питання, що має стати безумовним пріоритетом.

Негативні тенденції, які склались у сфері, потребують застосування ефективних механізмів і методів їх подолання. Реалізація Програми є оптимальним рішенням у вирішенні проблем розвитку сфери фізичної культури та спорту в місті.  

Основні шляхи розв’язання проблем будуть спрямовані на  вирішення питань збереження та експлуатації спортивних споруд, розвитку масового та резервного спорту, доступності фізкультурно-оздоровчих послуг для всіх верств населення, забезпечення кваліфікованими кадрами, тощо. Всі ці питання і є складовими частинами системи управління у визначеній сфері.

Особливу увагу необхідно привернути до заходів з популяризації здорового способу життя і підвищенню престижу спорту.

4. Мета Програми

Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту важливої ролі як складової фактору здорового способу життя та всебічного гармонійного розвитку людини, створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення широких верств населення до масового спорту, формування патріотичних почуттів, а також забезпечення розвитку видів спорту за допомогою підтримки дитячо-юнацького, спорту інвалідів і ветеранів.

5. Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

розвиток масового спорту;

організація масової фізкультурно-спортивної роботи; 

розвиток дитячо-юнацького спорту;

розвиток спорту вищих досягнень;

розвиток та модернізація спортивної інфраструктури міста;

медичне забезпечення;

організаційне і інформаційне забезпечення;

національно-патріотичне виховання у спорті;

організація та проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів;

Перелік завдань і заходів з виконання Програми наведений у додатку.

Реалізація Програми спрямовується на такі напрямки:

- удосконалення та впровадження ефективних форм залучення різних груп населення до регулярних занять фізичною культурою і спортом;

-  формування у населення інтересу і звичок до занять фізичною культурою;

-  підвищення якості роботи дитячо-юнацького спорту.

- збереження існуючої мережі об'єктів і закладів фізичної культури і спорту, ефективне їх використання;

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів місцевого бюджету  та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування в рамках Програми складає 10147,5  тис. грн., з них кошти: бюджету міста – 5118,5 тис. грн. та інших джерел – 5029,8 тис. грн..

Орієнтований обсяг фінансування видатків на виконання завдань і заходів  з місцевого бюджету становить у 2017 році – 844,9 тис. грн., у 2018 році –953,4 тис. грн., у 2019 році –1015,4 тис. грн.,  у 2020 році –1027,4 тис. грн.,  у 2021 році –1105,4 тис. грн.

Орієнтований обсяг  фінансування видатків з інших джерел становить у 2017 році –927,4  тис. грн., у 2018 році –953,4 тис. грн., у 2019 році – 1015,4 тис. грн., у 2020 році –1027,4 тис. грн., у 2021 році –1105,4 тис. грн.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, буде здійснюватися у межах реальних фінансових можливостей бюджету міста на відповідний рік.

7. Очікувані результати та ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

збільшити кількість населення, яке займається фізичною культурою і спортом та веде здоровий спосіб життя під час проведення активного дозвілля;

створити необхідні умови для залучення різних категорій громадян до занять фізичною культурою і спортом;

підвищити роль просвіти населення у формуванні здорового способу життя шляхом широкого використання соціальної реклами та залучення засобів масової інформації;

створити ефективну систему управління сферою, відійти від ідеології  утриманства установ і організацій сфери;

підвищити рівень патріотизму серед дітей та молоді.

8. Моніторинг і контроль за виконанням Програми

Загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює  Торецька міська рада, поточну координацію та контроль – відділ з питань молоді та спорту виконавчого органу Торецької міської ради.

 

Секретар міської ради                                                                                           Ю.М. Євсіков

 

 

 

 

Додаток 1 до п.6.1 Завдань і заходів міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту м. Торецька на 2017-2021 роки

 

Ремонт, будівництво спортивних споруд міста Торецька

Найменування 2017 2018 2019 2020 2021
всього у тому числі (тис. грн.) всього у тому числі всього у тому числі всього у тому числі всього у тому числі
державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела
                                                   
Спортивна споруда ТОВ НВО "Інкор і К", учбові заклади  515,0       515,0 515,0       515,0 534,0       534,0 522,0       522,0 544,0       544,0
Спортивні майданчики з тренжерним обладнанням                                                   

Секретар міської ради                                                                                               Ю.М. Євсіков

 

 

 

 

Додаток 2 до п. п. 6.3., 6.7 Завдань і заходів міської цільової програми розвитку фізичної культури і спорту  м. Торецька на 2017-2021 роки

 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

щодо розвитку футбольної інфраструктури в місті Торецьку

Найменування 2017 2018 2019 2020 2021
всього у тому числі (тис. грн.) всього   всього у тому числі всього у тому числі всього у тому числі
державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела державний бюджет  обласний бюджет  місцевий бюджет інші джерела
                                                   
ТОВ НВО "Інкор і К" 160       160 180       180 200       200 210       210 240       240
Спортивні майданчики зі штучним покриттям                                                   

Секретар міської ради                                                                                               Ю.М. Євсіков